Kraft Santa 6 x 12
Kraft Santa 6 x 12" (30cm) Christmas Crackers  Ref: 675